Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie miasta i gminy w Polsce (z wyjątkiem Warszawy ze względu na odmienny ustrój prawny), pogrupowane w trzy odrębne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów ustala niezależna kapituła. W 2023 r. pod uwagę branych było około 30 wskaźników wyliczanych na podstawie publicznie dostępnych baz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. O ostatecznej pozycji w rankingu decydowała suma punktów uzyskanych w poszczególnych obszarach oceny.

W obszarze „trwałość ekonomiczno-finansowa” oceniane były wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym dochodów z podatków), umiejętności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania budżetem bieżącym oraz budowy potencjału rozwojowego.

W obszarze „trwałość społeczna” oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają największy wpływ na jakość życia mieszkańców. Brane były tu pod uwagą dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu, transportu publicznego) oraz wymierne efekty tych nakładów (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach).

W obszarze „trwałość środowiskowa” nacisk położony był na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniami do zmian klimatycznych. Tu poszczególne wskaźniki dotyczą m.in. nakładów na zieloną infrastrukturę, efektywności gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poziomu selektywnej zbiórki odpadów czy długości ścieżek rowerowych.

Organizatorzy - 19-ego już - Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

Rzeczpospolita
rp.pl
Życie Regionów

Patroni honorowi

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Unia Metropolii Polskich
Związek Gmin Wiejskich RP
Związek Miast Polskich
Zwiazek Powiatow Polskich
Zwiazek Wojewodztw RP

Partner

BAT

Partnerzy wspierający

BDO

Patroni medialni

Parkiet
Kancelarie rp
E-kiosk